Streszczenia prac zgłoszonych do I Edycjidr Maria Aluchna
Mechanizmy nadzorcze wykorzystywane w polskich spółkach akcyjnych


Rozprawa doktorska pt.: "Mechanizmy nadzorcze wykorzystywane w polskich spółkach akcyjnych" stanowi analizę mechanizmów nadzoru korporacyjnego stosowanych w celu poprawy współpracy między poszczególnymi grupami zaangażowanymi w funkcjonowanie przedsiębiorstw. Fundamentem teoretycznym pracy jest teoria agencji koncentrująca się w głównej mierze na konfliktach między menedżerem i właścicielem jako element ograniczający efektywność działania przedsiębiorstwa. Analiza mechanizmów nadzoru korporacyjnego, jakie wykształciły się w wielu systemach gospodarczych dla redukcji wspomnianych konfliktów, wskazuje na konieczność podejścia systemowego i dynamicznego do systemu kontroli nad przedsiębiorstwem. Wykorzystując dorobek zagraniczny praca koncentruje się na procesie budowania systemu nadzorczego w transformującej się gospodarce Polski. Badania przeprowadzone na próbie 130 spółek spoza sektora finansowego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za okres pełnych sześciu lat (1997) dowodzą istnienia systemu nadzorczego opartego na hierarchiach przy niewielkim wykorzystaniu mechanizmów rynkowych. Niemniej jednak w badanych spółkach obserwuje się rosnące znaczenia struktury własnościowej, struktury i składu rady nadzorczej oraz wynagrodzenia dla najwyższej kadry menedżerskiej.dr Danuta Babińska
Standaryzacja strategii produktu na rynku międzynarodowym


Rozprawa doktorska pt. "Standaryzacja strategii produktu na rynku międzynarodowym" poświęcona jest rozwojowi teorii i badaniom standaryzacji marketingowych strategii produktu na rynku międzynarodowym. W przeciwieństwie do stosunkowo często spotykanego w literaturze, wąskiego podejścia, polegającego na analizie standaryzacji instrumentarium marketingowego (w tym produktu), przyjęto nową koncepcję rozważań nad standaryzacją strategii produktu, integrującą podejście procesowe (sposób podejmowania decyzji w zakresie strategii i instrumentalne (narzędziowe). Podstawowym celem pracy było zidentyfikowanie, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i empirycznej, uwarunkowań, korzyści i zagrożeń oraz procesu formułowania międzynarodowej strategii produktu z wykorzystaniem koncepcji standaryzacji. Standaryzację strategii produktu analizowano w odniesieniu do trzech wymiarów: przedmiotowego, podmiotowego oraz przestrzennego. W pracy zawarto krytyczną analizę najbardziej znanych modeli zmiennych determinujących zakres i poziom standaryzacji, omówiono jej wpływ na pozycję rynkową przedsiębiorstwa, a także przedstawiono koncepcję badania efektywności stosowania standaryzacji strategii produktu. Dokonano przeglądu i analizy w zakresie metodyki oraz wyników wybranych badań nad standaryzacją, przeprowadzonych w latach 1972-2000 na próbach przedsiębiorstw głównie z USA i Europy Zachodniej, działających na rynkach międzynarodowych. Własne badania empiryczne standaryzacji strategii produktu przedsiębiorstw polskich, działających na rynkach międzynarodowych przeprowadzono techniką indywidualnego wywiadu pogłębionego oraz ankiety rozsyłanej w latach 2002-2003.dr inż. Andrzej Barczyński
Zarządzanie systemem rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej


System rehabilitacji zawodowej stanowi wyjątkowo skomplikowany układ wzajemnych powiązań i uwarunkowań, ulg, preferencji, a także zobowiązań. Celem pracy było przeprowadzenie ekonomicznej i organizacyjnej analizy ewolucji oraz stanu aktualnego systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych opartego na zakładach pracy chronionej i na tej podstawie opracowanie założeń do jego modyfikacji pod kątem racjonalizacji rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych. Istotną część pracy stanowi analiza systemu z punktu widzenia kosztów i korzyści, jakie występują w systemie. Przeprowadzona jest jakościowa i ilościowa identyfikacja kosztów i korzyści ponoszonych i uzyskiwanych przez uczestników systemu w oparciu o autorską propozycję modelu bilansu kosztów i korzyści. Wsparciem metodycznym jest autorska propozycja sposobu identyfikacji i metody szacowania kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zaprezentowane są postulowane kierunki zmian w organizacji, zarządzaniu i finansowaniu systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ograniczeń, będących konsekwencją polityki społecznej państwa i rozstrzygnięć dylematu wyboru modelu finansowania oraz krytycznej analizy stanu obecnego. Opisane są autorskie propozycje zmian systemowych wskazujące miejsce rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jako pochodnej wpływu niepełnosprawności na produktywność osoby niepełnosprawnej i wskazanego usytuowania realizacji opieki rehabilitacyjnej i medycznej.dr Barbara Bielicka
Public Relations jako instrument strategii konkurowania. Na przykładzie producentów napojów alkoholowych w Polsce


Praca doktorska pt.:"Public relations jako instrument strategii konkurowania na przykładzie producentów napojów alkoholowych w Polsce", w swym głównym celu zmierza do określenia miejsca i roli public relations w strategii konkurowania przedsiębiorstw w Polsce. W celach szczegółowych autorka pracy podjęła próbę określenia aktywności producentów napojów alkoholowych w zakresie działań public relations, skuteczności owych działań oraz czynników i warunków determinujących działania public relations. Problemy badawcze zostały rozwiązane w oparciu o badanie strony podażowej i popytowej branży napojów alkoholowych. Do badania strony podażowej wybrano 80 przedsiębiorstw stanowiących reprezentatywną próbę producentów napojów alkoholowych w Polsce. Do badania strony popytowej wybrano losowo ponad 1200 indywidualnych nabywców napojów alkoholowych, stanowiących próbę reprezentatywną dla dorosłej ludności miast Polski. W badaniach zastosowano metody pomiaru bezpośredniego, takie jak: metoda wywiadu i ankietyzacja. Jedna piąta badanych przedsiębiorstw (19%) to najbardziej aktywni uczestnicy rynku w badanej branży. Wyróżniają się dużą konkurencyjnością, innowacyjnością, prowadzą działania public relations w sposób zorganizowany, ciągły, planowy, budżetowany i kontrolowany. Kontrola działań prowadzona jest w sposób ciągły tylko przez ok. 12% badanych, przy czym połowa z tej grupy (ok. 6%) robi to samodzielnie, zaś pozostali korzystają z pomocy służb zewnętrznych. W grupie przedsiębiorstw, około 19%, działania public relations są elementem strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Obszar decyzyjności i odpowiedzialności za działania public relations umieszczony jest w tych przedsiębiorstwach na najwyższym poziomie struktury funkcjonalnej organizacji. Public relations jako instrument strategii konkurowania stosowane są jedynie przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym i mieszanym. Przedsiębiorstwa te, obok konkurowania w obszarze ceny i jakości, podejmują także konkurowanie w obszarze informacji i komunikacji. Ta grupa przedsiębiorstw stanowi zdecydowaną większość pod względem zajmowanego rynku. Znajdują się oni w czołówce producentów napojów alkoholowych w Polsce. Wyniki badań empirycznych pozwoliły na pozytywną weryfikację hipotez badawczych o treści:

  • dobre stosunki z otoczeniem mają wpływ na pozycję rynkową przedsiębiorstw, a także na perspektywy jego rozwoju,
  • w warunkach prawnego zakazu reklamy public relations pozwala skutecznie osiągać rynkowe cele strategiczne przedsiębiorstw,
  • public relations jest skutecznym instrumentem konkurowania przedsiębiorstw na rynku.dr Paweł Chlipała
Kapitał intelektualny w kształtowaniu marketingowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw


Dokonujący się współcześnie rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz dynamiczne zmiany warunków i sposobów gospodarowania przedsiębiorstw podnoszą znaczenie kapitału intelektualnego w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Tworzona z wykorzystaniem kapitału intelektualnego wartość ma obecnie daleko większe znaczenie od tej osiąganej za pomocą tradycyjnych czynników produkcji: ziemi, pracy i kapitału. Znajduje to uzasadnienie w dwóch zasadniczych kwestiach. Po pierwsze, udział wartości niematerialnych w całkowitej wartości organizacji stanowi dużą, często przeważającą część. Po drugie, zdolności intelektualne przedsiębiorstwa, ze względu na swoją naturę, są trudne do kopiowania, co pozwala przedsiębiorstwu osiągać trwałą przewagę nad konkurentami.
W pracy zawarto teoretyczne rozważania na temat kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, jego genezy, znaczenia, koncepcji, czynników determinujących. Przedstawiono podstawy badań nad kapitałem intelektualnym - refleksje na temat specyfiki badań, propozycje metodyczne badań zasobów intelektualnych. Zaprezentowano propozycje definicji marketingowej przewagi konkurencyjnej oraz wytyczne do jej kształtowania. Podkreślono znaczenie zasobów intelektualnych w budowaniu marketingowej przewagi konkurencyjnej. Rozprawa zawiera także wyniki analiz empirycznych na temat kapitału intelektualnego, wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw dokonanych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.dr Magdalena Florek
Możliwości wykorzystania marketingu w rozwoju regionu


W rozprawie podjęto problematykę dotyczącą zastosowania koncepcji marketingu w rozwoju regionu. Wykorzystanie podejścia marketingowego w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi jest dziedziną nową, w niewielkim stopniu rozpoznaną na gruncie wiedzy teoretycznej zarówno w literaturze polskiej, jak i światowej. W aspekcie pragmatycznym natomiast możliwości wykorzystania marketingu w regionach różnej skali dotyczą przede wszystkim promocji i to głównie w ujęciach sektorowych. W dysertacji za podstawowy cel poznawczy przyjęto zatem identyfikację znaczenia, obszarów i uwarunkowań wykorzystania marketingu w rozwoju regionu, podejmując rozważania zarówno o charakterze deskryptywnym, jak i preskryptywnym.
Wśród rezultatów poznawczych w sferze teoretycznej na szczególną uwagę zasługuje propozycja nowatorskiej mieszanki instrumentów marketingu terytorialnego, wykraczającej poza tradycyjny zestaw narzędzi marketingowych. Do instrumentów tych zaliczono: megaprodukt regionalny, promocję, partnerstwo oraz tożsamość, która jest nadrzędna w stosunku do pozostałych zmiennych.
W warstwie aplikacyjnej natomiast wskazano wiele metod, które mogą zostać wykorzystane w procesie implementacji koncepcji marketingu w regionach. Przeprowadzono także badania własne, diagnozujące aktualny poziom wykorzystania marketingu w polskich jednostkach terytorialnych, które zaprezentowano na tle analogicznych badań własnych przeprowadzonych w USA. W dysertacji zdefiniowano także uwarunkowania wykorzystania podejścia marketingowego w osiąganiu celów rozwoju polskich regionów.dr Joanna Fryca
Rynek pracy jako regulator zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw


Głównym celem badawczym rozprawy było przedstawienie wartości mechanizmów rynku pracy, które na tle konkurencyjnych i formalno-prawnych uwarunkowań właściwego funkcjonowania, kształtują proefektywne zachowania organizacyjne przedsiębiorstw. Zamierzeniem poznawczym pracy było więc udowodnienie, że poznając i kształtując zależności pomiędzy mechanizmami rynku pracy a identyfikowanymi wartościami zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw, współtworzyć można zrównoważony, efektywny rozwój określonych segmentów gospodarczych.
W pracy wskazano na regulacyjną funkcję jaką pełni rynek pracy, obok regulatorów pochodzących z Centrum oraz z wnętrza podmiotu gospodarczego. Uznano, że szczegółowymi regulatorami wynikającymi z rynku pracy kształtującymi zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, są: jego mechanizm konkurencyjny oraz uwarunkowania formalno-prawne. Stwierdzono, że zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, warunkowane regulacyjnymi wartościami rynku pracy, wykazują powszechnie nieprzypadkową racjonalność i konieczne wartości efektywności stojących za nimi decyzji kierowniczych. W efekcie przyjętych założeń przeprowadzone zostały badania zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw generowanych pod wpływem zidentyfikowanych regulatorów. Pozwoliło to na zbudowanie modelu systemowych zasad regulowania zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw, mających gwarantować działanie proefektywnych mechanizmów rynku pracy, a następnie model ten poddany został analizie.
W efekcie sformułowanych wniosków z zaproponowanego modelu systemowych zasad regulowania zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw można wskazać na wysokie wartości poznawcze badania zachowań w tym zakresie. Informacja o tym jak kształtowana jest rzeczywistość gospodarcza pod wpływem przytoczonych warunków regulacyjnych pozwala na takie jej kształtowanie, które uwzględniając mechanizmy rynku pracy oraz konieczne wymogi efektywnościowe działania przedsiębiorstw, ujawniające się szczególnie na globalnych rynkach, pozwolą na tworzenie systemów regulacji przyczyniających się do rozwoju podmiotów gospodarczych.dr Agnieszka Groniowska
Sterowany proces ryzyka jako model wyboru strategii ubezpieczyciela


Praca poświecona jest zagadnieniu wyboru przez ubezpieczyciela strategii, która ma na celu poprawienie bezpieczeństwa funkcjonowania firmy. Podstawą rozważań jest model zmiany w czasie wysokości środków własnych ubezpieczyciela, którym jest proces ryzyka. Przez bezpieczeństwo rozumiana jest minimalizacja prawdopodobieństwa ruiny ubezpieczyciela w nieskończonym horyzoncie czasowym, co osiągane jest przez optymalny dobór rozkładu wysokości szkód - dynamiczne sterowanie. Ruina jest rozumiana w sensie technicznym i nie musi oznaczać od razu utraty płynności finansowej. W pracy udowodnione zostało twierdzenie o istnieniu stacjonarnej strategii optymalnej, zaadaptowane zostały dwa algorytmy obliczania optymalnej strategii znane w teorii sterowania, które z uwagi na brak jawnych wzorów na prawdopodobieństwo ruiny są jedynymi sposobami na uzyskanie postaci strategii oraz wartości prawdopodobieństwa ruiny przy zastosowaniu tej strategii. Jeden z nich zawiera istotną nowa modyfikację, polegającą na określeniu kosztów początkowych. Udowodnione zostało tez twierdzenie dotyczące postaci optymalnej strategii w przypadku gdy rozkłady wysokości szkód są uporządkowane stochastycznie, a także kontrprzykłady, że analogiczna postać strategii nie jest optymalna dla przypadku porządku stop-loss. W pracy zaprezentowane zostały również numerycznie uzyskane przykłady postaci optymalnych strategii, przy danych rozkładach wysokości szkód. Możliwość wpływania na przebieg procesu ryzyka i zmniejszenie w ten sposób prawdopodobieństwa ruiny jest ważnym problemem w zastosowaniach. Po dopasowaniu rozkładu wysokości szkód do danych ubezpieczyciel może szukać takich parametrów rozkładu, których przyjęcie przy pewnych stanach nadwyżki da mniejsze prawdopodobieństwo ruiny. Przedmiotem interwencji jest tym samym skład portfela. Konkretne działania mogą obejmować zawężenie lub rozszerzenie obszaru geograficznego działalności, wyłączenie pewnych umów z zakresu zainteresowań, modyfikacje warunków umów, podniesienie składek czy reasekuracje.dr Wojciech Hasik
Polityka bilansowa jednostki gospodarczej w teorii i praktyce


Moim zdaniem, jest to aktualnie jedna z nielicznych w Polsce prac, w całości poświęconych polityce bilansowej. (z recenzji prof. zw. dr hab. Kazimierza Sawickiego)

Autor podejmuje problematykę polityki bilansowej (czy też rachunkowości kreatywnej) jednostki gospodarczej, szczególnie aktualną dziś, kiedy w rachunkowości polskiej (jej praktyce oraz regulacjach prawnych) ścierają się dwa nurty (modele) rachunkowości: kontynentalnej i anglosaskiej. W tym kontekście, przynoszącym skutki zarówno w wymiarze prawnym, jak i teoretycznym rachunkowości, autor podejmuje próbę określenia istoty polityki bilansowej oraz ustalenia jej atrybutów: legalności, rzetelności, oceny etycznej, warunków i ograniczeń, dualizmu i ambiwalencji, użyteczności i rozpoznawalności. Rozważania rozpoczyna krytyczne ustosunkowanie się do chaosu terminologicznego związanego z definiowaniem w polskiej literaturze przedmiotu pojęć: polityka bilansowa, rachunkowość kreatywna oraz polityka rachunkowości. Dużo uwagi poświęcono problemowi oceny etycznej polityki bilansowej. Szczegółowej analizie poddano jej narzędzia dostępne na gruncie polskiego prawa bilansowego. W rozprawie zawarta jest propozycja procedury rozpoznawania polityki bilansowej jednostki gospodarczej, która następnie znalazła zastosowanie praktyczne w badaniach empirycznych nad polityką bilansową.dr Danuta Hendzel
Zarządzanie zmianami warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze spożywczym


Rozprawa doktorska poświęcona jest problematyce związanej z zarządzaniem zmianami w warunkach wzrastającej konkurencyjności przedsiębiorstw. Rozpatrywane w niej zagadnienia są istotne zarówno dla teorii organizacji i zarządzania, jak też mają duże znaczenie praktyczne dla menedżerów kierujących przedsiębiorstwami funkcjonującymi w warunkach permanentnych zmian otoczenia. W dysertacji dokonano analizy procesu zarządzania zmianami w aspekcie umiejętności kierowniczych, niezbędnych w przystosowywaniu przedsiębiorstwa do otaczającej go rzeczywistości i jego wpływ na konkurencyjność firmy. Zidentyfikowano uwarunkowania oddziałujące na dokonywanie przekształceń w funkcjonowaniu firm w wybranym sektorze w wyniku tendencji występujących w otoczeniu oraz wpływu tych oddziaływań na tworzenie i realizację strategii zmierzającej do osiągania przewag konkurencyjnych. Identyfikacji dokonano w obszarze: determinant makro- i mikrootoczenia, pozycji konkurencyjnej, realizowanej strategii, treści zmian organizacyjnych wynikającej z wdrażanej strategii, procesu wprowadzania zmian oraz kompetencji kierowniczych niezbędnych w skutecznym zarządzania tym procesem.dr Iwona Janiak-Rejno
Determinanty skutecznego szkolenia pracowników


Funkcjonowanie organizacji w otoczeniu ciągłych zmian powoduje, iż coraz częściej o jej przewadze konkurencyjnej decyduje człowiek, a zwłaszcza jego kompetencje. Jednym ze sposobów ich rozwoju i uaktualniania jest szkolenie personelu. Obecna sytuacja ekonomiczna wielu polskich przedsiębiorstw i wynikające stąd szeroko zakrojone dążenia oszczędnościowe stawiają organizacje przed dylematem, jak skutecznie szkolić kadrę, jednocześnie racjonalizując podejmowane w tym obszarze decyzje. Kluczem do rozwiązania tak postawionego problemu jest umiejętność niejako ex ante zidentyfikowania tych czynników, które warunkują osiągnięcie szkoleniowego celu, a następnie ich odpowiednia praktyczna aplikacja i właściwe zarządzanie nimi. Stąd też cel niniejszej rozprawy ma charakter zarówno poznawczy, jak i utylitarny. Z jednej strony autor wskazuje na szeroki zbiór różnorodnych determinant warunkujących skuteczne szkolenie kadry. Z drugiej strony badając ich wpływ na szkolenie, poddaje je weryfikacji w toku przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach badaniach empirycznych, by w rezultacie na bazie wyciągniętych wniosków zbudować quasi model skutecznego szkolenia, jako narzędzie adresowane bezpośrednio do praktyków gospodarczych, wspomagające ich w optymalizowaniu podejmowanych działań szkoleniowych.dr Karolina Janiszewska
Uwarunkowania lojalności wobec marki na rynku dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu


Podjęta w rozprawie problematyka dotycząca zagadnień związanych z lojalnością konsumentów wobec marki jest istotna zarówno z punktu widzenia wiedzy teoretycznej, jak i praktyki gospodarczej. Szczegółowość i pogłębiony charakter opracowań sprawia, że wiele rozważań może być wprowadzonych do praktyki zarządzania przedsiębiorstwem.
W sferze teoretycznej na uwagę zasługują rozważania dotyczące definiowania pojęcia lojalności wobec marki, które w dużej mierze prezentują indywidualne, niestandardowe podejście autorki do problemu. Ponadto należy wskazać na oryginalną klasyfikację i modyfikację metod badania lojalności wobec marki.
Indywidualnym dorobkiem autorki jest także klasyfikacja konsumentów lojalnych wobec marki na rynku dóbr konsumpcyjnych częstego zakupu w cztery główne kategorie (1. nielojalni, wrażliwi na cenę i zmieniający marki, 2. nawykowi, zadowoleni z marki i nie widzący potrzeby jej zmiany, 3. lubiący markę, którzy wytworzyli emocjonalną więź z marką, 4. konsumenci zaangażowani w markę, którzy w pełni się z nią identyfikują). Praktyczny dorobek rozprawy stanowi zatem wskazanie możliwości kreowania i utrzymywania lojalności konsumentów przez przedsiębiorstwo przy wykorzystaniu instrumentów marketingu.dr Agata Kicińska
Rola i wyznaczniki marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwach


W omawianej pracy podjęto rozważania dotyczące nowej i aktualnej problematyki marketingu wewnętrznego, akcentując potrzebę integracji zarządzania zasobami ludzkimi w firmie z jej działaniami marketingowymi. Rosnące zainteresowanie marketingiem wewnętrznym oraz fakt, iż jest on słabo zbadany i opisany spowodowały, iż w pracy doktorskiej podjęto próbę określenia w oparciu o studia empiryczne oraz literaturowe roli i wyznaczników marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwach . Ich znajomość jest konieczna dla świadomego i celowego wdrażania marketingu wewnętrznego. W pracy wykorzystano literaturę krajową i zagraniczną min. z dziedziny marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, w formie pozycji zwartych i rozproszonych. Głównym tłem rozważań były jednak własne badania empiryczne, traktujące w sposób kompleksowy problematykę marketingu wewnętrznego, przeprowadzone na grupie 380 przedsiębiorstw działających w Wielkopolsce. Rezultaty poznawcze pracy, to min. ukazanie roli jaką odgrywa marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwach, określenie zakresu i skali podejmowanych działań, wykorzystywanych instrumentów, organizacji i miejsca marketingu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, wskazanie świadomości w jego zakresie, określenie korzyści jakich dostarcza stosującym go przedsiębiorstwom. W pracy podjęto również próbę nakreślenia perspektyw rozwoju marketingu wewnętrznego.dr Kamila Kloc-Evison
Rola polityki antymonopolowej w sektorze użyteczności publicznej na przykładzie telekomunikacji


Praca doktorska Pani Kamili Kloc-Evison dotyczy roli polityki antymonopolowej w sektorze użyteczności publicznej. Jest ona próbą odpowiedzi na pytanie czy i w jakim stopniu polityka regulacyjna może być zastąpiona przez politykę antymonopolową oraz jak te dwie polityki mogą współistnieć w okresie przejściowym. W pracy autorka koncentruje się na analizie telekomunikacji, jako branży najbardziej otwartej na konkurencje ze wszystkich sektorów użyteczności publicznej. Główna część pracy opiera się na analizie instytucjonalnych rozwiązań w wybranych krajach w celu porównania podstawowych podejść i ich modyfikacji. Celem pracy jest wyciągnięcie wniosków dla transformacji sektora telekomunikacyjnego w Polsce.dr Anna Krejner-Nowecka
Outsourcing w przedsiębiorstwach polskich w okresie transformacji na przykładzie spółek partnerowych narodowych funduszy inwestycyjnych


Problematyka pracy dotyczy wykorzystania outsourcingu w procesie polskiej transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem jego znaczenia jako metody restrukturyzacji funkcjonowania przedsiębiorstw. Outsourcing rozumiany jest jako przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazaniu ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Część teoretyczna rozprawy stanowi pogłębione studium istoty outsourcingu i jego związków ze strategią rozwoju przedsiębiorstw. W tej części rozprawy poszukuje się również korzeni i powiązań outsourcingu ze współczesnymi koncepcjami zarządzania (m.in. teoria kosztów transakcyjnych, teoria agencji, teoria zasobowa i teoria władzy). W części empirycznej przeanalizowano w szerokim kontekście zmiany zachodzące w badanych przedsiębiorstwach pod wpływem outsourcingu, wskazując również na przesłanki i motywy, jakimi kierowały się polskie przedsiębiorstwa dokonując wydzieleń, sposobu, w jaki realizowały tę decyzje oraz efektów, które uzyskały. Zmiany te były analizowane w różnych etapach okresu transformacji, z uwzględnieniem roli programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.dr Anna Kufel-Siemieńska
Właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych jako kryteria ich oceny


Rozprawa dostarcza wiedzy o kanałach dystrybucji usług ubezpieczeniowych nie tylko na poziomie poznawczym, ale również praktycznym. Podstawowymi rezultatami pracy są identyfikacja i opis właściwości kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych istotnych z perspektywy działalności ubezpieczeniowej. Osiągnięto je przy pomocy realizacji celów cząstkowych pracy, którymi są charakterystyka działalności ubezpieczeniowej w wymiarze ekonomiczno-prawnym i wymiarze technologiczno-prawnym oraz identyfikacja ról kanałów dystrybucji w zakładzie ubezpieczeń. Rezultaty poznawcze pracy stanowić mogą narzędzie ułatwiające zakładom ubezpieczeń podjęcie decyzji odnośnie wyboru kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Treść pracy bogato ilustrują dane empiryczne pochodzące z polskiego rynku ubezpieczeń oraz jednolitego rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej.dr Edyta Małecka
Znaczenie dystrybucyjne podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w latach 1992-2001


Jedną z pozafiskalnych funkcji podatków jest funkcja dystrybucyjna, która wyraża się w oddziaływaniu za ich pomocą na rozkład dochodów ukształtowanych w wyniku gry sił rynkowych. W jej realizacji największe znaczenie ma progresywny podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek ten ma wbudowany mechanizm różnicujący ciężar podatkowy - z założenia bardziej opodatkowuje osoby zamożniejsze. Jego rzeczywista progresja zależy jednak nie tylko od liczby i wysokości stawek oraz granic przedziałów skali podatkowej, lecz także od innych elementów konstrukcji podatku, a zwłaszcza przysługujących podatnikom ulg podatkowych. Rozbudowany katalog ulg i zwolnień może działać w odwrotnym kierunku - łagodzić progresję. Dzieje się tak, gdy z ulg, choć adresowanych do wszystkich, częściej korzystają osoby zamożniejsze. Celem rozprawy jest zbadanie wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce na wysokość i zróżnicowanie dochodów podatników. Ramy czasowe badania obejmują okres od 1992 r., a więc od wejścia w życie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do 2001 r. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozważaniach dają się wyodrębnić trzy zasadnicze nurty badawcze: teoretyczny (rozdział pierwszy i drugi), prawny (rozdział trzeci) oraz empiryczny (rozdział czwarty i piąty). Punkt wyjścia rozprawy (rozdział I) stanowi wieloaspektowa prezentacja kategorii dochodu. Rozważania w tej części pracy mają charakter interdyscyplinarny, wychodząc poza problematykę finansową, sięgają do dorobku teorii ekonomii, historii myśli ekonomicznej oraz polityki gospodarczej i społecznej. W rozdziale II rozważania koncentrują się na redystrybucji dochodów osób fizycznych i budżetowych instrumentach jej realizacji . zarówno na etapie gromadzenia środków publicznych, jak i ich wydatkowania. Najwięcej uwagi poświęcono progresji podatkowej, co wtapia się w nurt aktualnych dyskusji, dotyczących koncepcji opodatkowania dochodów osób fizycznych. Trzy ostatnie rozdziały - zgodnie z tematem - stanowią zasadniczą część rozprawy. Prezentacja konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce w aspekcie jego wpływu na podział dochodów oraz analiza statystyczna dotyczących go danych, w tym wyznaczenie krzywej M. O. Lorenza oraz współczynników C. Giniego, pozwoliła ocenić dystrybucyjne znaczenie tego podatku.dr Dominika Markiewicz
Kapitał własny w teorii i praktyce gospodarczej


Rozprawa doktorska pt. "Kapitał własny w teorii i praktyce gospodarczej" to studium literaturowo-empiryczne nad istotą kategorii prawnej i ekonomicznej, jaką jest kapitał własny. Prowadzone badania to podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pojawiające się w praktyce gospodarczej pytania związane z oddzieleniem własności od zarządzania, a przede wszystkim wiążąca się z tym problemem rozbieżność celów: menedżerów organizacji gospodarczej, a jej właścicieli. Tak więc powstała nowa koncepcja zarządzania nakierowanego na kreowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez zwiększenie rynkowej wartości organizacji gospodarczej (spółki kapitałowej itp.) a tym samym dochodów jej właścicieli. Determinantem wartości rynkowej organizacji gospodarczej jest kapitał własny. Rozdział pierwszy jest poświęcony podstawowym kwestiom terminologicznym .zamęt pojęciowy., jaki obserwuje się w ostatnich latach wymaga uporządkowania. Niezbędne jest to nie tylko dlatego, żeby uporządkować ogólny stan wiedzy o istocie kapitału własnego. Zaprezentowano różne koncepcje kapitału - jest to rozległe studium literaturowe, które kończy się postawieniem przysłowiowej "kropki nad i" (z recenzji dr hab. A Kardasza prof. nadzw. AE). Celem drugiego rozdziału było udowodnienie następującej tezy badawczej - o sukcesie zarządzania organizacją gospodarczą decyduje zarządzanie kapitałem. Tak więc w tym rozdziale sformułowano zasady ustalania struktury kapitału, co stanowi o użyteczności tych badań dla praktyki gospodarczej. W rozdziale trzecim Autorka zaprezentowała m.in. zakładowe zasady wyceny kapitałów własnych, jak również wieloaspektową analizę kategorii wartości kapitału. Rozdział czwarty to prezentacja wyników badań empirycznych w zakresie: kapitału, kosztu jego pozyskiwania i struktury. W zakończeniu rozprawy określono m.in. możliwości wykorzystania metodyki oceny struktury kapitału (co jest istotne w praktyce gospodarczej) oraz wskazano na możliwości dalszych badań w tym zakresie.dr Rafał Mrówka
Przywództwo w organizacjach na przykładzie koncernów międzynarodowych


Praca doktorska pt. .Przywództwo w organizacjach na przykładzie koncernów międzynarodowych. porusza jedno z najistotniejszych zagadnień, którym zajmuje się współczesna nauka o organizacji i zarządzaniu - business leadership. W pracy tej przedstawione zostały i poddane weryfikacji dwie podstawowe tezy dotyczących przywództwa w organizacjach:

  • Po pierwsze, część funkcji przywódczych (m.in. związanych z zarządzaniem ludźmi, budowaniem subkultury organizacyjnej, budowaniem przekazu zmiany, łagodzeniem oporów wobec zmian, wykorzystaniem władzy eksperckiej, pobudzaniem uczenia się w ramach organizacji, zarządzaniem częścią innowacji) ulega rozproszeniu w organizacjach, podczas gdy część funkcji przywódczych związanych m.in. z budową strategii i podstawowych założeń kultury organizacji, w tym sieci organizacyjnych ulega dodatkowej centralizacji.

  • Po drugie, wielu dobrych przywódców organizacji nie cechuje jeden typ przywództwa, lecz potrafią oni dynamicznie dostosowywać swój typ przywództwa do zmiennych warunków, w jakich funkcjonują ich organizacje, potrafią jednocześnie wykorzystywać zachowania specyficzne dla kilku typów przywódczych. Przywódcy w zależności od potrzeb wykorzystują jedynie zmienne proporcje różnych typów przywódczych.

Źródłem weryfikacji tych tez stały się studia literaturowe, a także analizy kilkudziesięciu przykładów strategii przyjmowanych przez wybranych przywódców organizacji międzynarodowych. Na tej podstawie zbudowany został model przywództwa w organizacji w otoczeniu burzliwym. Dodatkowo autor szczegółowo poddał analizie problemy związane z rolą przywódcy podczas zarządzania zmianą organizacyjną (w tym zmianą kultury organizacyjnej) oraz pobudzania przez przywódcę innowacyjności organizacji.dr Adam Mytlewski
Monitoring ekonomiczny jako metoda strukturalizacji systemów informacyjnych przedsiębiorstw


Współczesne przedsiębiorstwa w odczuwają dewaluację sprawności systemów informacyjnych zaopatrujących je w informacje ekonomiczne. Zapobieganie tym negatywnym trendom możliwe jest w sytuacji odpowiedniego ustrukturalnienia informacji. Ustruktuturalnienie informacji wymaga odpowiedniego organizowania systemów funkcjonalnych, wprowadzania kompleksowych rozwiązań z zakresu ekonomii, informatyki, cybernetyki czy też nauk społecznych. Jedną z możliwych metod strukturalizacji jest wprowadzenie koncepcji monitoringu ekonomicznego. Monitoring1 to mechanizm informacyjny, który systematycznie śledzi ilościowe i jakościowe zmiany pewnych, ustalonych wcześniej obiektów obserwacji wykorzystując określone techniki rejestracji. W rozprawie przedstawiono pojecie strukturalizacji informacji i systemów informacyjnych, zdefiniowano pojęcie, struktury i funkcje monitoringu ekonomicznego oraz zidentyfikowano i zaproponowano typologię systemów monitoringu ekonomicznego. W ostatniej części dysertacji przeprowadzono modelowanie cech systemów monitoringu ekonomicznego skierowane na uzyskania najlepszych efektów strukturalizacji.

1Mała Encyklopedia PWN. Wydanie trzecie zaktualizowane, poprawione i uzupełnione, Warszawa 1993, s. 499.dr Adam Niedzielski
Kapitał ludzki a polityka fiskalna. System międzypokoleniowego finansowania edukacji z udziałem państwa


Przedmiotem zainteresowania pracy są transfery międzypokoleniowe finansujące koszty formowania kapitału ludzkiego w społeczeństwie oraz rola państwa w tym kontekście. W pracy została sformułowana propozycja systemu międzypokoleniowego finansowania edukacji przewidującego zaangażowanie państwa. System ten oparty jest na idei solidarności międzypokoleniowej, zgodnie z którą pokolenie dzieci zaciąga w ramach systemu kredyt od pokolenia rodziców na sfinansowanie kosztów własnego kształcenia, a następnie w trakcie swojej dojrzałości zawodowej spłaca go, zasilając fundusz emerytalny poprzedników. Państwo w tym systemie występuje jedynie jako gwarant instytucjonalny, nadzorujący przepływ środków między pokoleniami. Nadzór ten realizuje poprzez przymus podatkowy, obciążając podatkami dochody kolejnych pokoleń.dr Krzysztof Niestrój
Dynamiczne sieci obsługi klientów w nowoczesnej gospodarce


Praca poświęcona jest organizacjom sieciowym, których konfiguracja ma charakter dynamiczny i których spoiwem są nieustanne przepływy informacyjne oraz wzajemne zaufanie. Takie organizacje zostały w pracy nazwane dynamicznymi sieciami obsługi klientów. Przed pracą postawiono dwa cele teoriopoznawcze oraz jeden cel utylitarny. Pierwszym celem teoriopoznawczym było podjęcie próby systematyzacji organizacji sieciowych z wyróżnieniem dynamicznych sieci obsługi klientów. Drugim celem teoriopoznawczym było opracowanie i przedstawienie zespołu specyficznych zasad, według których będą mogły funkcjonować dynamiczne sieci obsługi klientów. Trzeci, utylitarny cel pracy, stanowiła próba oceny, czy współczesne polskie przedsiębiorstwa spełniają najważniejsze warunki uczestnictwa w dynamicznych sieciach obsługi klientów. Cele teoriopoznawcze starano się zrealizować w oparciu o badania literaturowe, natomiast cel utylitarny za pomocą badań ankietowych oraz wywiadów zogniskowanych przeprowadzonych w 307 przedsiębiorstwach. Ponadto w pracy podjęto próbę zaproponowania warunków, które powinny spełnić przedsiębiorstwa, chcące uczestniczyć w dynamicznych sieciach obsługi klientów.dr Witold Orzeszko
Identyfikacja i prognozowanie chaosu deterministycznego w ekonomicznych szeregach czasowych


Praca ma charakter metodologiczno-empiryczny i może być osadzona na gruncie szeroko pojętego zastosowania metod ilościowych w ekonomii. Jej głównymi celami było:

  1. Usystematyzowanie obecnego stanu wiedzy na temat zastosowania teorii chaosu deterministycznego w ekonomii.
  2. Przebadanie wybranych szeregów ekonomicznych w celu identyfikacji zachowania chaotycznego.
  3. Scharakteryzowanie metod identyfikacji i prognozowania chaosu w oparciu o symulacje.
  4. Stworzenie komputerowych aplikacji metod identyfikacji i prognozowania chaosu.

W pracy szczegółowo opisano wywodzące się z teorii chaosu metody analizy szeregów czasowych, które następnie zastosowano do wygenerowanych szeregów chaotycznych oraz do polskich danych finansowych. Przeprowadzone symulacje umożliwiły lepsze poznanie własności stosowanych metod i stanowiły punkt odniesienia dla interpretacji wyników otrzymanych dla danych rzeczywistych. Wyniki przeprowadzonych badań nie dały podstaw do jednoznacznego stwierdzenia o chaotycznym charakterze któregokolwiek z analizowanych szeregów rzeczywistych. Warto jednak dodać, że otrzymane rezultaty w wielu wypadkach były zastanawiające i inspirujące do dalszych badań. Zastosowanie metod prognozowania do szeregów finansowych wykazało, że mogą one być interesującą alternatywą dla prognozowania opartego na modelach typu ARIMA-GARCH.
W zakresie rozwoju metodologii w pracy zostały przedstawione oraz zastosowane trzy autorskie propozycje metod służących do analizy chaotycznych szeregów czasowych.dr Mirosław Pacut
Zachowania konsumentów na rynku książki


Celem pracy jest próba kompleksowej diagnozy zachowań konsumentów indywidualnych na rynku książki. Zamieszczono w niej opartą na publikowanych danych charakterystykę sytuacji na rynku książki w Polsce na przełomie XX i XXI wieku oraz wyniki bezpośrednich badań empirycznych nad zachowaniami konsumentów indywidualnych na tym rynku, przeprowadzonych w latach 2002 - 2003 na terenie województwa śląskiego. Analiza uzyskanych danych pozwoliła na zidentyfikowanie podstawowych cech charakteryzujących indywidualnych konsumentów i nabywców książek oraz rozpoznanie uwarunkowań i scharakteryzowanie wpływu poszczególnych czynników na ich zachowania, a także opis prawidłowości występujących w procesie postępowania konsumentów na tym rynku. Zastosowanie procedury typologicznej, w wyniku której wyodrębniono pięć typów zachowań badanych osób w odniesieniu do konsumpcji książek, umożliwiło natomiast przedstawienie zsyntetyzowanego opisu charakteryzujących się wielowymiarowością i znaczną różnorodnością zachowań konsumentów na przedmiotowym rynku.dr Paweł Pietrasieński
Wpływ interwencjonalizacji działalności przedsiębiorstw na standaryzację i indywidualizację strategii marketingowych


Problematyka rozprawy dotyka podstawowego dylematu przedsiębiorstw stosujących marketing i prowadzących działalność na rynkach zagranicznych, a mianowicie wyborów dotyczących standaryzacji oraz indywidualizacji strategii marketingowych. Równoległa i wielowymiarowa analiza zastosowania obu tych koncepcji przeprowadzona została w kontekście procesów internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw. W tym celu przyjęto własną definicję internacjonalizacji oraz zaproponowano sposoby jej pomiaru. Szczegółowej analizie poddano związki pomiędzy wyborem ścieżek umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, w tym modelami: ewolucyjnym (Uppsala) oraz rewolucyjnym (.urodzeni globaliści.), metodami wchodzenia na rynki zagraniczne, a priorytetami wobec standaryzacji i indywidualizacji. W jej wyniku wprowadzono pojęcia: potencjału zastosowania obu tych koncepcji w strategiach marketingowych przedsiębiorstw oraz zakresu, który ogranicza możliwości ich wykorzystania. Zidentyfikowano także te specyficzne uwarunkowania, które wpływają na finalny stopień standaryzacji bądź indywidualizacji poszczególnych elementów międzynarodowych strategii marketingowych. Zawarte w rozprawie wnioski odnoszą się także do praktycznego wymiaru internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, wskazując metody określania odpowiednich zakresów standaryzacji oraz indywidualizacji w stosunku do poszczególnych instrumentów marketingu-mix, w kolejnych fazach umiędzynarodowienia ich działalności.dr Agata Pietroń-Pyszczek
Organizacja procesu motywowania w przedsiębiorstwie


W pracy zaprezentowano model organizacji procesu motywowania w przedsiębiorstwie, w którego konstrukcji uwzględniono wytyczne cyklu działania zorganizowanego. Opracowany model, będący wynikiem studiów literaturowych o charakterze interdyscyplinarnym, poddano empirycznej weryfikacji. Wyniki badań pozwoliły zidentyfikować rezerwy organizacyjne w sferze motywacyjnej badanych podmiotów gospodarczych, a następnie wskazać możliwości i warunki ich uruchamiania.dr Helena Przybyła
Filozoficzne źródła ekonomii klasycznej


Praca przedstawia początki ekonomii jako dyscypliny nauki z perspektywy filozoficznej epoki Oświecenia. Z bogactwa tej filozofii omawia węzłowe pojęcia: natury, prawa natury, umowy społecznej, empiryzmu, racjonalizmu i utylitaryzmu oraz dokonuje ich aplikacji na gruncie ekonomii. Filozofia oświecenia angielskiego i francuskiego przyczyniły się do powstania klasycznej koncepcji przedmiotu ekonomii jej metody i podstawowych założeń, która stała się bazą dla wszystkich późniejszych nurtów ekonomii. Empiryzm, racjonalizm, utylitaryzm i charakterystyczne pojęcia oświecenia przyczyniły się do redukcji rzeczy złożonych do jednostkowych. Tak powstała koncepcja homo oeconomicus z której współczesne kierunki ekonomii nie rezygnują ale dokonują jej modyfikacji i wskazują na jej ograniczenia. Na gruncie filozofii oświecenia wyrósł metodologiczny indywidualizm, procedura badawcza ekonomii klasycznej i neoklasycznej, a w zmodyfikowanej postaci także współczesnej ekonomii neoklasycznej. A zatem praca podejmuje trudne zagadnienia z zakresu metodologii ekonomii, jej uwarunkowań filozoficznych, które determinują wartość poznawczą uogólnień, hipotez, prawidłowości, twierdzeń i teorii ekonomii.dr Zbigniew Przygodzki
Środowiska przedsiębiorczości jako warunek konkurencyjności regionów


W gospodarce światowej zdeterminowanej przez procesy o charakterze globalnym uwarunkowania zewnętrzne rozwoju regionu są istotnym impulsem koniecznych zmian i dostosowań wewnętrznych. Zrozumienie tego, iż procesy i czynniki egzogeniczne warunkują wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnych oraz zrozumienie zależności między poziomem lokalnym i globalnym, wzmacnia budowanie pozycji konkurencyjnej regionu.

Warunkiem konkurencyjności regionu jest istnienie dobrze zorganizowanych środowisk przedsiębiorczości. Środowiska te koordynują działania wszystkich aktorów i elementów zbioru tworzącego region. Poprzez wykorzystywanie relacji formalnych i nieformalnych, a także wartości materialnych i niematerialnych, generują elastyczne i innowacyjne systemy. Innowacyjność jest warunkiem istnienia środowisk.
Choć przedsiębiorstwa są ważnym elementem budowy środowisk przedsiębiorczości to oczywiście nie jedynym. Zaistnienie takich struktur uwarunkowane jest również przez inne czynniki, mianowicie: jakość kapitału społecznego i ludzkiego, jakość i działanie infrastruktury instytucjonalnej oraz infrastruktury tradycyjnej (społecznej i technicznej). Siła konkurencyjna regionu uzależniona jest od potencjału wszystkich tych czynników, natomiast możliwości ewaluacji stanowią podstawę ich wspierania przez instytucje ich otoczenia oraz władze regionalne, kształtujące politykę i instrumenty rozwoju regionalnego.

Celem rozprawy było określenie warunków i pokazanie procesów oraz problemów powstawania środowisk przedsiębiorczości na przykładzie województwa łódzkiego, determinujących budowę pozycji konkurencyjnej regionu w warunkach tzw. gospodarki postindustrialnej i rozwoju opartego na wiedzy. W tym kierunku zrealizowano szerokie badania tych elementów w województwie, które odpowiadają za tworzenie środowisk przedsiębiorczości. Z jednej strony zbadano niemal wszystkie instytucje wspierające przedsiębiorczość, transfer technologii, rozwój lokalny i regionalny, instytucje przedstawicielskie biznesu w regionie łódzkim. Z drugiej strony, badanie przeprowadzono na szerokiej grupie przedsiębiorstw produkcyjnych działających w województwie (403 przedsiębiorstwa).

Badania te pozwoliły określić stan łódzkiego środowiska przedsiębiorczości, bariery stojące na przeszkodzie zaistnienia sieci powiązań, możliwości kreowania i kierunki działania różnych aktorów sceny lokalnej w celu budowania konkurencyjności regionu łódzkiego.dr inż. Piotr Radecki
Uwarunkowania skutecznej konkurencji w polskim sektorze naftowym


Rozprawa doktorska pod tytułem "Uwarunkowania skutecznej konkurencji w polskim sektorze naftowym", poświęcona jest analizie wpływu stopnia koncentracji sektora oraz poziomu integracji pionowej największego konkurenta, na natężenie 5 sił konkurencyjnych (wyodrębnionych przez M. E. Portera). Przeprowadzone badania pozwoliły z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że integracja pionowa w większym stopniu niż udział w rynku neutralizuje działanie sił konkurencyjnych. Ponadto zmienność udziałów rynkowych wydaje się dobrym wskaźnikiem zmienności intensywności konkurencji, ale nie pozwala wiele powiedzieć o poziomie tej intensywności.dr Ewa Soja
Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce


W pracy rozważono uwarunkowania zachowań polskich generacji niżowych i wyżowych urodzonych w latach 1942-1966 w kontekście ich zgodności z hipotezą Easterlina. Do realizacji celu wykorzystano nieparametryczne i semiparametryczne modele analizy historii zdarzeń. Weryfikacji poddano ten aspekt koncepcji Easterlina, który głosi, że decyzje matrymonialne i prokreacyjne młodych ludzi zależą od tzw. dochodu względnego. Jest on wypadkową oceny własnych materialnych aspiracji pary, ukształtowanych w środowisku pochodzenia, w stosunku do zarobków możliwych do osiągnięcia w początkowym okresie ich dorosłego życia. Widoczne jest to szczególnie w rozważanych zachowaniach generacji "wyżowych" (odraczanie decyzji lub rezygnacja) oraz .niżowych. (większa skłonność do podejmowania decyzji). Rozmiar generacji wpływa bowiem na sytuację na rynku pracy, różnicując wysokość zarobków i dostępność miejsc pracy. Zaproponowana w dysertacji metoda pomiaru względnego dochodu, oprócz przynależności pary do kohorty wyżowej lub niżowej, uwzględnia następujące indywidualne charakterystyki jednostek: grupę społeczno-zawodową ojca mężczyzny i liczbę dzieci w jego rodzinie pochodzenia (charakteryzujące środowisko pochodzenia) oraz poziom wykształcenia kobiety i grupę społeczno-zawodową mężczyzny (określające potencjalne możliwości ekonomiczne młodych). Podsumowując rezultaty przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że hipoteza Easterlina tylko w pewien selektywny sposób tłumaczy zachowania prokreacyjne rozważanych roczników. Wyjaśnia ona przede wszystkim zróżnicowanie zachowań w środowiskach o najniższym statusie społeczno-zawodowym. Jedynie w przypadku rodzin robotniczych istotną rolę odgrywa koncepcja względnego dochodu, jednak jego wielkość nie zmienia się pod wpływem rozmiaru generacji, jak zaobserwował to Easterlin w społeczeństwie amerykańskim.dr Agnieszka Sokołowska
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie


Rozprawa doktorska łączy ważne kwestie dla współczesnej ekonomii oraz teorii organizacji i zarządzania, a mianowicie: znaczenie i zasady zarządzania kapitałem intelektualnym oraz nowoczesność zarządzania małymi przedsiębiorstwami. Autorka proponuje w niej m.in.: model badawczy zarządzania kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie oraz kierunki jego doskonalenia, a na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych (120 małych przedsiębiorstw) formułuje zestaw procedur i metod ułatwiających właścicielom-menedżerom małego przedsiębiorstwa zarządzanie kapitałem intelektualnym.dr Małgorzata Solarz
Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce


Praca doktorska porusza niezwykle aktualny problem współczesnego rynku finansowego, jakim jest bankowość elektroniczna. Oznacza ona wszelkie usługi bankowe, przy świadczeniu których kontakt pomiędzy bankiem a klientem odbywa się drogą elektroniczną, tzn. poprzez elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych. Do najpopularniejszych rodzajów bankowości elektronicznej zalicza się bankowość terminalową, modemową, internetową, telefoniczną, w tym SMS i WAP banking. Przeprowadzone w rozprawie doktorskiej studia literatury przedmiotu oraz badania empiryczne posłużyły do ukazania dynamicznie rozwijającej się w Polsce bankowości elektronicznej, dziedziny bardzo istotnej z punktu widzenia banku i klienta.dr Jolanta Stanienda
Uwarunkowania i tendencje rozwoju przedsiębiorstw w regionie tarnowskim


Praca obejmuje tematykę związaną z rozwojem przedsiębiorstw w regionie. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ współczesne przedsiębiorstwa zaczynają coraz częściej upatrywać swoich szans rozwojowych w warunkach, jakie stwarza region w postaci rozwijanej infrastruktury, instytucji, wsparcia władz lokalnych itp. W pracy zmierzano do odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim stopniu czynniki rozwoju regionu wpływają na rozwój przedsiębiorstw w nim zlokalizowanych oraz na ile rozwój tych przedsiębiorstw kształtuje rozwój regionu.dr inż. Sergiusz Strykowski
Transformacja łańcuchów dostaw w systemach logistycznych pod wpływem technologii elektronicznej


Punktem wyjścia do badań podjętych w rozprawie jest obserwacja, że zastosowanie technologii elektronicznego biznesu umożliwia uniezależnienie od siebie przepływu w łańcuchu dostaw dwóch strumieni - strumienia przepływu informacji i strumienia przepływu produktów - które w tradycyjnym łańcuchu pozostają ze sobą w ścisłej zależności. W rozprawie skoncentrowano się na łańcuchu dostaw od producenta wyrobów końcowych do ostatecznego nabywcy tych produktów. W takim łańcuchu producent znajduje się na początku strumienia przepływu produktów, która jest pozycją dla niego korzystną, i na końcu strumienia przepływu informacji, która jest pozycją zdecydowanie niekorzystną. Producent jest więc zainteresowany taką transformacją łańcucha dostaw, która zmieniłaby jego pozycję w strumieniu przepływu informacji, przy jednoczesnym zachowaniu pozycji w strumieniu przypływu produktów. Taka transformacja jest możliwa dzięki zastosowaniu technologii elektronicznego biznesu.
Celem rozprawy było opracowanie matematycznych modeli transformacji łańcuchów dostaw pod wpływem zastosowania technologii elektronicznego biznesu oraz metody wyboru modelu transformacji przynoszącego największy zysk producentowi w warunkach danego systemu logistycznego. Wybór jest dokonywany na podstawie analizy granic, wyznaczających zakresy wartości parametrów opisujących rozważany system logistyczny, w obrębie których poszczególne transformacje dają nadzieję na osiągnięcie przez producenta najwyższego zysku. W rozprawie zaproponowano pięć nowych modeli łańcuchów dostaw, możliwych dzięki zastosowaniu technologii elektronicznego biznesu oraz opracowano oryginalną metodę SCT-EBT (ang. Supply Chain Transformation under the influence of Electronic Business Technologies) pozwalającą dokonać oceny poszczególnych modeli w warunkach określonych cech systemu logistycznego, w którym funkcjonuje rozważany łańcuch dostaw.dr Katarzyna Szarzec
Racjonalny podmiot gospodarczy w klasycznej myśli ekonomicznej i jej współczesnych kontynuacjach


Racjonalny podmiot gospodarczy jest tworem teoretycznym, obecnym w naukach o gospodarowaniu od początku ich istnienia. Twórcy ekonomii klasycznej wprowadzili do ekonomii teoretycznej podmiot, który charakteryzuje się przynajmniej następującymi cechami: dąży do realizacji określonego celu, którym najczęściej jest osiągnięcie bogactwa; posiada doskonałą wiedzę; dla realizacji preferowanego celu wykonuje czynności, które podpowiada mu jego wiedza. Tak zdefiniowany podmiot gospodarczy bywa też nazywany modelem homo oeconomicus. Jego wprowadzenie przez szkołę klasyczną miało zasadnicze znaczenie dla rozwoju ekonomii. Jej dalszy rozwój, pojawienie się w niej kierunków bądź konkurencyjnych wobec ekonomii klasycznej, bądź wzbogacających jej ustalenia, doprowadziło do modyfikacji pierwotnego, prostego modelu podmiotu gospodarczego.
Podstawowym problemem podjętym w rozprawie jest pytanie o modyfikacje, jakim podlegał homo oeconomicus w trakcie rozwoju ekonomii. Głównym celem rozprawy jest rekonstrukcja cech przypisanych racjonalnemu podmiotowi gospodarczemu przez ekonomistów klasycznych (założenie o racjonalności), a następnie prezentacja modyfikacji tych cech, dokonanych przez kontynuatorów tradycji klasycznej (szkoły: neoklasyczna, monetarystyczna i nowa ekonomia klasyczna). Dla realizacji celu wykorzystano dwie koncepcje: procedurę interpretacji humanistycznej i idealizacyjną teorię nauki.
W pracy zweryfikowana została hipoteza, że w trakcie rozwoju szkół należących do klasycznego i neoklasycznego nurtu, następuje konkretyzacja założenia o racjonalności i zmiana cech przypisanych racjonalnemu podmiotowi gospodarczemu. Dzięki zmianom wprowadzonym przez szkoły nurtu neoklasycznego nie tylko zostaje utrzymana, ale i podwyższona efektywność wyjaśniania oraz utrzymana teza o samoregulującym się systemie gospodarczym, sformułowana po raz pierwszy w szkole klasycznej. Świadczy to o rozwoju nauki w myśl idealizacyjnego modelu tegoż rozwoju.dr Emil Ślązak
Wzmocnienie konkurencyjności instytucji bankowych wobec współczesnych wyzwań-wybrane aspekty


W rozprawie doktorskiej autor dokonał identyfikacji kierunków i zakresu wpływu głównych czynników transformacji współczesnych rynków finansowych na potencjał strategiczny instytucji bankowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Niniejsza analiza została następnie wykorzystana do zaprezentowania przesłanek i ograniczeń w procesie optymalizacji strategii umożliwiających zdobycie trwałej przewagi konkurencyjnej przez instytucje bankowe w pierwszej dekadzie XXI wieku.dr Magdalena Śliwińska
Polityka ochrony konkurencji Unii Europejskiej wobec tendencji globalizacyjnych


Praca doktorska dr Magdaleny Śliwińskiej pt. "Polityka ochrony konkurencji Unii Europejskiej wobec tendencji globalizacyjnych" poświęcona jest jednemu z kluczowych aspektów funkcjonowania i rozwoju gospodarki UE - ochronie konkurencji przed wynaturzeniami monopolistycznymi i oligopolistycznymi. Autorka weryfikuje hipotezę, iż obecna polityka konkurencji UE nie uwzględnia w pełni nowych zjawisk związanych z globalizacją gospodarki, co może stanowić poważne zagrożenie dla jej skuteczności. Wprowadzając pojęcie siły strukturalnej przedsiębiorstw Autorka nadaje nowy wymiar głównemu dylematowi polityki konkurencji, do jakiego momentu wzrost wielkości przedsiębiorstw i ich siły ekonomicznej sprzyja konkurencji, a od kiedy stanowi dla niej zagrożenie. Zwraca, bowiem, uwagę, iż siła ekonomiczna przedsiębiorstw i możliwości jej nadużywania w celu ograniczania konkurencji zależą nie tylko od pozycji przedsiębiorstwa na danym rynku, ale również od jego licznych powiązań (większościowych i mniejszościowych) z innymi przedsiębiorstwami działającymi w różnych sektorach gospodarki. Autorka postuluje więc ażeby rozszerzyć stosowane dotychczas w polityce konkurencji UE pojęcie pozycji dominującej przedsiębiorstw o elementy wpływające na wzrost siły strukturalnej przedsiębiorstw, a więc uwzględnienie wpływu dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw na dziedziny powiązane (horyzontalnie i wertykalnie) i niepowiązane oraz fakt istnienia wielostopniowych i złożonych struktur własnościowych. Powyższe wnioski wynikają zarówno z rozważań teoretycznych Autorki i próby syntezy dotychczasowych badań naukowych w tej dziedzinie, jak również przeprowadzonej przez Autorkę analizy aktów prawa wspólnotowego oraz indywidualnych rozstrzygnięć organów wspólnotowych (tzw. kazusów).dr Barbara Trzaska
Marketing organizacji non-profit na przykładzie placówek oświatowych


Dysertacja przedstawia genezę i istotę marketingu organizacji non-profit oraz dokonuje przeniesienia tej teorii na grunt polskich placówek oświatowych. Poprzez zdiagnozowanie zachowań marketingowych placówek dokonano w niej charakterystyki strategii poszczególnych typów szkół oraz zbudowano ich modele strategiczne. Praca ukazuje również możliwości zastosowania w praktyce procedur i narzędzi marketingu w zarządzaniu szkołą oraz ich specyfikę, co stanowi próbę nowego spojrzenia na szkoły jako na instytucje realizujące cele rynkowe. Zaproponowane przez autorkę pracy własne definicje min. rynku edukacyjnego, produktu edukacyjnego i jego struktury, modelu strategii marketingowej szkoły oraz schematy np. segmentacji rynku edukacyjnego, tworzenia strategii szkoły, cyklu działań marketingowych placówki - są logiczną konsekwencją tego podejścia i mogą stać się niewątpliwie bazą do dyskusji w środowisku teoretyków i praktyków marketingu.dr Tomasz Wachowicz
Modelowanie dwustronnych negocjacji handlowych z wykorzystaniem metod ilościowych


Wiedza na temat negocjacji ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na dorobku psychologii i socjologii - które tworzą opisowe podejście w badaniach negocjacji - oraz logiki i matematyki - które tworzą formalne podejście do opisu negocjacji. Głównym celem dysertacji jest konstrukcja formalnego modelu wspomagania mediatora w dwustronnych negocjacjach handlowych, z uwzględnieniem czynników behawioralnych determinujących przebieg i wynik negocjacji. Mediator wykorzystując model wyznaczyć może optymalne strategie negocjowania obydwu negocjatorów, które doprowadzą ich do satysfakcjonującego kompromisu. Model składa się z dwóch modułów. W module pierwszym dokonywana jest identyfikacja profilów psychologicznych negocjatorów oraz klasyfikacja ich do klas podobieństwa profilów wyróżnionych w ramach przyjętej typologii. W module drugim wyznaczane są optymalne strategie negocjowania dla negocjatorów o zidentyfikowanych profilach. Konstruowana jest gra negocjacyjna i proponowany jest algorytm jej rozwiązania, bazujący na procedurze wyznaczania obszaru negocjacji gry oraz koncepcji wieloatrybutowej dominacji stochastycznej. Pracę kończy przykład wykorzystania proponowanego modelu, skonstruowany w oparciu o dane empiryczne systemu wspomagania negocjacji Inspire.dr Andrzej Węgrzyn
Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce


Monograficzna praca obejmująca spotykane w polskiej praktyce metody konstruowania strategii rozwoju lokalnego. Autor zaproponował oryginalną koncepcję przestrzeni strategicznej, w której mieszczą się formułowane strategie. Konsekwencją przyjętego opisu przestrzeni strategicznej było powstanie spójnej klasyfikacji strategii rozwoju gmin. Możliwe było również poszerzenie klasyfikacji modeli opartych o technikę SWOT. W warstwie empirycznej pracy zbadano 110 strategii rozwoju polskich gmin pod kątem spójności wewnętrznej procesu formułowania strategii. Wyniki badań mogą mieć praktyczne znaczenie dla monitorowania i ewaluowania strategii rozwoju gmin tak ważnych dla lokalnych wspólnot mieszkańców w Polsce.dr Michał Wojna
Sieci kooperacyjne przedsiębiorstw jako instytucja gospodarki rynkowej


Praca podejmuje tematykę powstawania i funkcjonowania związków kooperacyjnych przedsiębiorstw we współczesnych gospodarkach rynkowych. W pracy zaproponowany został model instytucjonalny, w którym tradycyjne instytucje rynku i hierarchii organizacyjnej uzupełnione zostały przez dodatkową instytucję - infrastrukturę kooperacyjną. Instytucja ta jest zdefiniowana jako potencjał ekonomiczny tkwiący w sieci relacji natury społecznej. Specyficzne regulatory związane z tą instytucją, wraz z tradycyjnymi, .archetypicznymi. regulatorami - ceną i nakazem - koordynują alokację, produkcję i wymianę wewnątrz organizmów gospodarczych, jakimi są sieci przedsiębiorstw.Dla pozostałych dwóch prac zgłoszonych do konkursu nie nadesłano streszczeń.