Streszczenia prac zgłoszonych do II Edycji


dr Remigiusz Arendarski
Wykorzystywanie produktów bankowych przez miasta na prawach powiatu


dr Tomasz Błaszczyk
Metody wielokryterialne w planowaniu projektu


dr Tymoteusz Doligalski
Budowa portfela klientów z wykorzystaniem Internetu


dr Patryk Gałuszka
Wykorzystanie instrumentów marketingowych na rynku fonograficznym


dr Alicja Ganczarek
Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej


dr Grzegorz Hajduk
Skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej


dr Łukasz Hardt
Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji


dr Adam Hetmańczuk
Inflacja w gospodarce polskiej w latach 1990-2004


dr Magdalena Jaciow
Efektywność badań marketingowych w procesie decyzyjnym


dr Michał Jaśniok
Strategie marketingowe na rynku politycznym w procesie pozyskiwania akceptacji wyborczej


dr Luiza Jelewska
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej w dużych organizacjach gospodarczych sektora elektroenergetycznego


dr Tomasz Bartosz Kalinowski
Rola systemów zarządzania jakością we wprowadzaniu innowacji produktowych i organizacyjnych


dr Anna Korombel
Ryzyko inwestycji infrastrukturalnych i skuteczność jego ograniczania na przykładzie polskiego sektora energetyki cieplnej


dr Małgorzata Kosała
Ocena wykorzystania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego


dr Monika Krakowiak
Komunikacja marketingowa gminy – podstawy teoretyczno-metodyczne


dr Justyna Maciąg
Ocena sprawności systemu zapewnienia jakości kształcenia w uczelni wyższej


dr Tomasz Misiak
Inwestycje, wydatki rządowe a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej


dr Monika Murawska
Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa


dr Magdalena Osak
Uwarunkowania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce


dr Aldona Podgórniak-Krzykacz
Modernizacja administracji miejskiej w Niemczech. Rekomendacje dla Polski


dr Dorota Rozmus
Agregacja modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych


dr Anna Sankowska
Wpływ zastosowania koncepcji wirtualnego organizowania na innowacyjność przedsiębiorstwa


dr Piotr Skrzypek
Strategiczna karta wyników jako narzędzie implementacji strategii - doświadczenia polskich przedsiębiorstw


dr Marek Szarucki
Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji


dr Agnieszka Tubis
Analiza współdziałania między producentami i sieciami handlowymi w planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów


dr Barbara Wąsikowska
Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu


dr Jolanta Wiśniewska
Etyka w rachunkowości


dr Anna Witek-Crabb
Koncepcja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w zarządzaniu strategicznym


dr Robert Wolny
Modele zachowań młodych konsumentów na rynku usług


dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
Wpływ kapitału intelektualnego na wartość przedsiębiorstwa


dr Tomasz Żądło
Ocena parametrów dziedzin populacji z wykorzystaniem podejścia modelowego


dr Rafał Żelazny
Istota koncepcji „nowej gospodarki” i jej implikacje dla rozwoju gospodarczego


dr Joanna Żukowska
Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej